¡¡ Arrancamos ya !! Recordad, estamos en año de Elecciones en la FGA… ¿Algo cambiará?

        En el día de ayer (23/04), en circular  31/2014 recibimos la convocatoria de Asemblea Xeral Extraordinaria  a celebrar el sábado 3 de mayo a las 17’30 h. en Santiago de Compostela, en el Salón de Actos da Secretaría Xeral para o Deporte con la novedad de que cada club solamente puede estar representado en la misma por el Presidente o Secretario… Esta ya ha sido hoy corregido por: «El Presidente podrá delegar en cualquier componente» que oficialmente figure en el correspondiente «Rexistro de Entidades Deportivas da Xunta de Galicia».

                                    Orde do día:

      1.- Saudo e benvida do Presidente da FGA.

      2.- Acreditación dos Asembleístas.

      3.- Designación de dous delegados escrutadores.

      4.- Aprobación, se procede, do regulamente electoral a menbros da    Asemblea Xeral, Presidente e Comisión Delegada.

      5.- Elección da Xunta Electoral, que estará integrada por tres membros titulares e tres suplentes, elixidos por sorteo, entre as persoas que presenten a sua candidatura a membro da Xunta Electoral.

       Lo que  continuación sigue es el inicio, hasta el 5º punto, del  texto de esa propuesta de Reglamento Electoral (al final de la noticia teneis el enlace para descargar el documento completo) :
                    PROPOSTA  DE  REGULAMENTO  ELECTORAL

“En aplicación do disposto na Lei 3/2012, do 2 de abril, do Deporte de Galicia, e na Orde do 8 de setembro de 2010, da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, polo que se establecen os criterios para a elaboración de regulamentos e a realización dos procesos electorais nas Federacións Deportivas Galegas, confeccionase a seguinte normativa que regula o proceso de elección dos órganos de goberno: Asamblea Xeral, Presidente e Comisión Delegada, da Federación Galega de Atletismo,  con representatividade durante o período 2014 a 2018.”

DOCUMENTO ELABORADO E APROBADO O 23/04/2014 POLA XUNTA DIRECTIVA DA FGA, CONFORME A ORDEN DO 8 DE SETEMBRO DE 2010 PROPOSTO Á ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA DA F.G.A. DO 3 de MAIO (2014). POSTERIORMENTE SERÁ REMITIDO Á SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE DA XUNTA DE GALICIA PARA A SUA DEFINITIVA APROBACIÓN.             
 (Última actualización: martes, 22 de abril de 2014, ás 13,00 horas.)

 Artigo 1. Obxecto da normativa 

En requirimento da Orde do 8 de setembro de 2010, publicada no DOGA número 174 do xoves, 9 de setembro de 2010, da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, polo que se establecen os criterios para a elaboración de regulamentos e realización dos procesos electorais nas Federacións Deportivas Galegas, durante o ano 2014, confeccionase a presente normativa que regula o proceso de elección dos órganos de goberno, Asemblea Xeral, Presidente e Comisión Delegada da Federación Galega de Atletismo, con representatividade durante o período 2014 ata o 2018. 

 Artigo 2. Celebración de eleccións

 A Federación Galega de Atletismo procederá á elección da súa Asemblea Xeral, Presidente e Comisión Delegada durante o ano 2014. O calendario electoral será o indicado no anexo I. Os sobres e papeletas serán os establecidos no anexo II. Establécese como horario de apertura ao público nas sedes das mesas electorais o seguinte: 17:00 – 20.00 horas.

 Artigo 3. Regulamento electoral provisional e definitivo

 Unha vez aprobado o regulamento electoral por parte da Asemblea XeralExtraordinaria da Federación Galega de Atletismo será remitido á Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, que resolverá, no prazo máximo de 10 días hábiles dende a entrada do documento no seu rexistro, sobre a aprobación do mesmo ou a súa devolución para a corrección de posibles deficiencias.   Transcorridos éstes sen que recaia resolución algunha entenderase aprobado o regulamento. No caso de ser necesaria a subsanación de deficiencias, indicaranse as mesmas e se concederán dez días hábiles para proceder a dita corrección.

Solicítase á Asemblea Xeral Extraordinaria, en base ao sinalado na orde do 8 de setembro de 2010, publicada no DOGA número 174 do xoves 9 de setembro de 2010, que, no caso que houbera que subsanar algunha deficiencia no mesmo regulamento electoral, delegue e autorice á Xunta Directiva a facer os cambios necesarios, sen necesidade dun novo sometemento á aprobación da Asemblea Xeral Extraordinaria. Unha vez feitas estas modificacións, o novo regulamento presentarase á Secretaría Xeral para o Deporte para a súa ratificación definitiva. A Asemblea Xeral Extraordinaria aprobou esta proposta o 3 de maio de 2014 (pendente de ratificación).


Artigo 4. Censo electoral   1.

O censo electoral (ANEXO III) incluirá aos atletas, técnicos, xuíces e entidades deportivas inscritas na federación e no Rexistro de Asociacións deportivas e deportistas de Galicia, que reúnan os requisitos para ser electores e elixibles, de acordo co establecido no artigo 8º do presente regulamento. Incluiranse os seguintes datos:

a)   Para os/as atletas, técnicos e xuíces: nome, apelidos, número de licenza federativa, número do Documento Nacional de Identidade ou da tarxeta de residencia e domicilio a efectos de notificación. O domicilio reflectido por defecto para o estamento de deportistas  será o do club ao que pertezan, ou no seu caso tamén respecto do estamento de xuíces/árbitros, o que a estos efectos indiquen a Federación Galega de Atletismo. No período de reclamacións ao censo provisional poderase solicitar o cambio de domicilio.  

b)   Para as entidades deportivas: nome, denominación ou razón social e número de inscrición no Rexistro de Asociacións Deportivas e Deportistas de Galicia, así como o nome e apelidos do presidente e secretario. Os datos dos clubs deberán ser plenamente coincidentes cos datos contidos no Rexistro de Asociacións Deportivas e Deportistas de Galicia, tendo a Federación Galega de Atletismo a obriga de cotexar ditos datos. No caso de discrepancias entre os datos obrantes no rexistro da federación e os obrantes no Rexistro de Asociacións Deportivas e Deportistas de Galicia, establecerase un prazo de 10 días para a súa subsanación.

2. O censo electoral provisional publicarase xunto coa convocatoria. A exposición pública do mesmo deberá facerse por un prazo mínimo de 10 días hábiles, dentro do cal se poderán presentar as reclamacións que se estimen oportunas ante a Xunta Electoral, resolvéndose por esta no prazo máximo de 5 días hábiles e considerándose o silencio da xunta en sentido estimatorio da petición realizada. Dita exposición farase no taboleiro de anuncios da Federación Galega de Atletismo e das Delegacións federativas, así como na páxina web www.atletismogalego.org.

3. O censo será considerado definitivo se non se presenta reclamación algunha, ou cando de presentarse, sexa resolta pola Xunta Electoral ou, se é o caso, polo Comité Galego de Xustiza Deportiva. Deberán aplicarse asmesmas garantías de difusión e publicidade que as previstas no número 2 deste artigo para o censo provisional.

4. Os datos contidos no censo electoral gozarán da protección do previsto na LO 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. En todo caso o tratamento e publicación dos datos contidos no censo terá por única finalidade garantir o exercicio polos electores do seu dereito de sufraxio, estando prohibida a súa cesión ou utilización para unha finalidade distinta a aquela.

Artigo 5. Xunta Electoral

1. O mesmo día da convocatoria de eleccións, constituirase a Xunta Electoral.

 2. A Xunta Electoral estará integrada por tres membros titulares e tres suplentes, elixidos por sorteo na asemblea xeral extraordinaria, entre as persoas que presenten a súa candidatura a membros da xunta electoral. As candidaturas deberanse presentar na mesma asemblea na que se celebre a súa elección, podendo estar os candidatos presentes na mesma.

Os membros da xunta deberán reunir os requisitos seguintes:

    a) Ser maior de 18 anos.
    b) Ter o título de bacharelato superior ou equivalente.
    c) Non presentarse como candidato a membro da asemblea xeral.
    d) Non ter relación profesional ou contractual coa Federación Galega de    Atletismo            
   e) Non estar cumprindo sanción disciplinaria firme ou sanción administrativa firme en materia deportiva que conleve sanción de inhabilitación para ocupar cargos nunha organización deportiva.

3. No caso de non presentación de candidatos a membros da xunta electoral, o presidente da federación proporalle á asemblea os membros necesarios para completar a mesma, os cales deberán así mesmo reunir os requisitos definidos no apartado anterior.

4. Actuará como presidente e secretario da Xunta Electoral o membro de maior e menor idade, respectivamente. As decisións da Xunta Electoral tomaranse por maioría de votos. A asistencia á Xunta Electoral é obrigatoria salvo causa xustificada.

Enlaces: 
Reglamento Electoral (As.Ex.2014)
Circular 31-2014

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.